REGULAMIN


Smoke04.png  Na terenie całego Hotelu obowiązuje zakaz palenia.

Dyrekcja hotelu będzie Państwu wdzięczna za przestrzeganie niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju
i bezpieczeństwa pobytu naszych Gości.


 

1.    Pokoje hotelowe wynajmowane są na doby.

2.    Doba hotelowa zaczyna się o godzinie 14.00 i kończy o godzinie 12.00 następnego dnia.

3.    W przypadku, gdy Gość nie określił czasu pobytu wynajmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

4.    Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji najpóźniej do godziny 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Hotel uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

5.    Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres za który uiścił należną za pobyt opłatę.

6.    Osoby, które nie są zameldowane w hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym od godziny 7.00 do godziny 22.00.

7.    W hotelu obowiązuje cisza nocna od godziny 22.00 do godziny 7.00.

8.    Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.

9.    Hotel ma obowiązek zapewnić:
-  warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa,
- bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o Gościu,
- profesjonalną i uprzejmą obsługę,
- sprzątanie pokoju i wykonanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w przypadku jego obecności tylko wówczas jeśli wyrazi zgodę i życzenie,
- w miarę posiadanych możliwości inny pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności, gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły być usunięte.

10.    Na życzenie Gościa hotel świadczy nieodpłatnie usługi:
- udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą (w tym rezerwacja biletów),
- udzielanie podstawowych informacji turystycznych o najbliższej okolicy hotelu,
- budzenie o wyznaczonej przez Gościa godzinie,
- przechowywanie pieniędzy i rzeczy wartościowych w depozycie,
- przechowywanie bagażu Gości hotelowych.

11.    Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Gościa hotelowego.

12.    Odpowiedzialność hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu.

13.    Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.

14.    Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi, a klucz pozostawić w recepcji.

15.    Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju hotelowego.

16.    Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników hotelu oraz innych osób przebywających w hotelu albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowania hotelu.

17.    Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju hotelowym przez wyjeżdżającego Gościa będą odsyłane na wskazany przez niego adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji hotel zobowiązuje się do przechowania ich przez okres 3 miesięcy od momentu wymeldowania Gościa.

    W przypadku zauważenia przez Gościa jakichkolwiek uchybień w jakości świadczonych usług prosimy o złożenie pisemnej reklamacji w recepcji. Reklamacja będzie rozpatrywana przez dyrekcję hotelu niezwłocznie po jej otrzymaniu. Decyzja wydawana jest w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od momentu złożenia reklamacji przez Gościa w recepcji.


Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody

niezwłocznie po jej stwierdzeniu.